เงื่อนไข สินเชื่อไทรทอง ออมสินเปิดกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ถึง 30 เม.ย.

ข่าวด่วนวันนี้

ธนาคารออมสินเปิดยื่นกู้ “สินเชื่อไทรทอง” วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้าน ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน ยื่นกู้ภายในเมษายน 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน เปิดให้ยื่นกู้ “สินเชื่อไทรทอง” ส่วนบุคคล โดยสามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงิน เปลี่ยนบ้าน ที่ดิน หรือคอนโด ปลอดจำนอง ให้เป็นเงิน หรือ Re-finance สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท ต่อเดือน นาน 2 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ และเพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

ใครยื่นกู้สินเชื่อไทรทองได้บ้าง
ผู้ที่ต้องการยื่นกู้สินเชื่อไทรทอง ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน สินเชื่อไทรทอง
หลักประกันในการกู้สินเชื่อไทรทอง ต้องใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อไทรทอง
ปีที่ 1-2

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : MRR-1.750%
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : MRR-1.250%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป

ทั้งกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : MRR-0.500%
เฉลี่ย 3 ปี

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 4.912%
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 5.245%
EIR

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 5.446%
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 5.567%
สำหรับลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU) สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ MRR-1.00 ต่อปี หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลายื่นกู้สินเชื่อไทรทอง
ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance