“บิลเลียด-สนุกเกอร์” จ่อปลดล็อคการพนัน หลังเรื่องถึง กมธ.-ก.ท่องเที่ยวและกีฬา

กีฬา

ร่าง พรบ.นำกีฬา “บิลเลียด-สนุกเกอร์” ออกจากการพนัน ที่ประธานสภาฯเห็นชอบ ถึงมือ กรรมาธิการกีฬา และ กระทรวงท่องเที่ยวกีฬา แล้ว “ประธานณัฏฐ์” เตรียมพร้อมนำรายชื่อ 10,000 คน ตั้งคณะกรรมาธิการร่วม เสนอประธานสภาฯเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาฯต่อไป

​ตามที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่…) พ.ศ…. มีหลักการเป็นไปตามหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรูปแบบและสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบของการเสนอกฎหมาย และปรากฏตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2564 นั้น

​เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ…. แล้ว ซึ่งในวันที่ 7 ก.พ.67 ที่ผ่านนั้น ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน เช่น ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อที่มีผลกระทบต่อการนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน ปัจจุบันนั้นปรากฎอยู่ใน บัญชี ข แนบท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการกีฬา

สำหรับการประชุมที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้เห็นพ้องที่จะให้มีการนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน เนื่องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนไปและเป็นการส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ไปสู่กีฬาความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่…)พ.ศ….ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว เป็นร่างฉบับที่ คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ผู้เสนอถือว่าค่อนข้างมีความสมบูรณ์

​ด้าน นายสุพจน์ วงศ์จรัสรวี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่…)พ.ศ….ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว และได้มีการหารือกับ คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยส่วนตัว ตนรู้จักกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ มานานแล้ว พบว่ามีข้อจำกัดที่ต้องอยู่ในบัญชี ข แนบท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการฝึกฝนเพื่อไปสู่กีฬาอาชีพ ซึ่งกีฬานี้เป็นกีฬาบุคคล เยาวชนไทยทั้งชายและหญิงสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ประสิทธิภาพในการแข่งขันของคนไทยสามารถสู้กับประเทศอื่นๆ ได้

“สำหรับส่วนตัวแล้วยอมรับในมติหากสภาผู้แทนราษฎรจะนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน และด้วยกับหลักการเหตุผลของการสนับสนุนในพระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่…)พ.ศ….ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว ปัจจุบันเป็นร่างฉบับเดียวที่ คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นผู้เสนอ ในโอกาสนี้จะได้นำเรียน นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป”

​ส่วน นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า ตนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 3 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ แก้ไข พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่…)พ.ศ…. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากบัญชี ข แนบท้าย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถือเป็นการเสนอกฎหมายจากประชาชน ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอบรับร่างในวันที่ 25 ต.ค. 2566 ถือเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้เชิญชวน ที่ สผ.0014/7876 ซึ่งตามหลักการและเหตุผล สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ในกฎหมายแต่ละมาตรา มีเจตนารมณ์ที่จะให้ กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ พ้นจากการถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อให้กีฬานี้ไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และสู่กีฬาอาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเข้ามาสนับสนุนกีฬาชนิดนี้แล้วจะไม่ติดในเรื่องพระราชบัญญัติการพนัน”

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ทิ้งท้ายว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ คือนำรายชื่อประชาชน 10,000 คน ที่มีอยู่แล้ว เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม และเสนอประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป